Limburgse musea in beeld

Elk jaar voert het Huis voor de Kunsten Limburg een onderzoek uit onder de musea die op haar netvlies staan. De opbrengst van deze vragenlijst is bedoeld als aanvulling op de jaarlijkse Museumcijfers van de Museumvereniging. Door het combineren van de resultaten van de Limburgse enquête met de Museumcijfers ontstaat er een gedetailleerder beeld van de museumsector in Limburg.

Het onderzoek

Tachtig Limburgse musea zijn per mail (en waar mogelijk in een gesprek) uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 33 instellingen hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Dit betekent dat 41,25% van de musea de vragenlijst heeft ingevuld. De vragenlijst werd op donderdag 1 oktober 2020 gesloten. In dit artikel nemen de belangrijkste bevindingen met u door.

In beeld: de collecties

 • Er zijn sinds het jaar 2000 toch best wat nieuwe musea opgericht!
 • De meeste respondenten hebben een collectie over de geschiedenis van hun stad of streek in combinatie met een (kleine) kunstcollectie. Volkenkundige en natuurhistorische musea zijn er in Limburg het minst.
 • Het aantal objecten per collectie verschilt van een paar honderd tot meer dan een miljoen!
 • Het merendeel van de respondenten geeft aan archeologische objecten in hun collectie te hebben opgenomen.
 • De collecties van jongere musea (ontstaan na het jaar 2000) omvatten in de meeste gevallen een paar honderd of paar duizend objecten.
 • De meeste respondenten maken gebruik van een collectieregistratiesysteem. Adlib/Axiell wordt daarbij het meest genoemd.

In beeld: de organisatie

 • De meeste respondenten zijn zowel lid van de Federatie van Musea in Limburg (FML) als de landelijk Museumvereniging.
 • Bijna driekwart van de respondenten geeft aan te voldoen aan de – door de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE) – vastgestelde criteria waaraan een ongeregistreerd museum moet voldoen.
 • Het merendeel van de respondenten (73%) geeft aan de Ethische Code voor Musea van ICOM te onderschrijven.
 • Het merendeel van de respondenten geeft aan een jaarverslag en -rekening, statuten, een beleidsplan, een collectieplan en een vrijwilligersbeleid te hebben.
 • Een meerjarige begroting, het informatieplan (digitalisering in de organisatie), het communicatieplan, het presentatiebeleid en het ver- en ontzamelbeleid zijn de meeste gevallen nog niet opgesteld.
 • Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten geeft aan de Governance Code Cultuur toe te passen.
 • 97% van de respondenten geeft aan dat er vrijwilligers aan het museum zijn verbonden. Deze vrijwilligers vervullen een veelheid aan functies.
 • 64% van de respondenten geeft aan één of meerdere betaalde medewerkers in dienst te hebben.

In beeld: financiën

 • De respondenten gaven aan hun eigen inkomsten vooral te halen uit de verkoop van toegangskaarten, verkoop via de museumshop, educatieve activiteiten en inkomsten vanuit horeca en zaalhuur.
 • Bijna de helft van de respondenten geeft aan structurele subsidie van de gemeente te ontvangen (eventueel in de vorm van een gebouw)
 • De inkomsten van uit sponsoring, particuliere giften en andere fondsen zijn (nog) niet zo hoog.  

In beeld: het publiek

 • De 33 respondenten (inclusief twee provinciale musea) hadden gezamelijk in 2019 maar liefst 606.004 bezoekers!
 • Van die 606.004 waren dat 79.283 bezoekers vanuit het onderwijs!
 • De provinciale musea zijn verantwoordelijk voor de meeste ‘bezoeken met Museumkaart’.
 • De provinciale musea trokken in 2019 de meeste bezoeken vanuit het onderwijs, de andere professionele musea volgen op de voet en twee vrijwilligersmusea presteerden bijzonder goed op het gebied van schoolbezoeken.
 • Kleinere vrijwilligersmusea hebben (nog) weinig tot geen bezoeken vanuit het onderwijs, daar is nog een hele wereld te winnen!
 • 52% van de respondenten geeft aan een educatiebeleid te hebben opgesteld.

Links

De complete vragenlijst Enquête Limburgse Musea 2019  is hier te raadplegen

Een samenvatting van de Museumcijfers van de Museumvereniging is hier te vinden

Rapportage

De gehele (anonieme) rapportage is op te vragen bij het Huis voor de Kunsten Limburg.